kruidengeneeskunde:

Het gebruik van kruiden als geneesmiddelen is zo oud als de mensheid zelf. Daarbij speelt de uit ervaring verkregen kennis een grote rol. In de Oudheid was de mens echter sterker verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking ook meer intuïtief doorvoeld konden worden. Dit vermogen en deze benadering zijn weliswaar in onze meer materialistisch georiënteerde cultuur langzamerhand geheel op de achtergrond geraakt, maar zijn tegenwoordig binnen de 'holistische' benadering op het gebied van diverse geneeswijzen weer aan herwaardering toe.


Natuurgeneeskunde en chinese geneeskunde (TCM):

Natuurgeneeskunde is een verzamelnaam voor niet reguliere geneeswijzen. Natuurgeneeskunde is een geneeswijze, waarbij de wetten van de natuur worden geëerbiedigd. Er wordt gewerkt met methoden die de Mens niet mogen schaden. TCM is een vorm van natuurgeneeskunde. Bij een natuurgeneeskundige behandeling zal er door middel van een zo licht mogelijke natuurlijke prikkeling van buitenaf de natuurlijk aanwezige zelfhelende krachten van het lichaam worden geactiveerd. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de middelen die de natuur ons geeft. De natuurlijke levenskracht wordt versterkt. Hierbij richt men zich op de mens in zijn totaliteit (holisme) en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en ziel. Als er een orgaan ziek is, betekent dit dat er een storing in het hele lichaam is. Elk organisme bezit het vermogen om zich te herstellen, als men maar in harmonie met de natuur leeft.

Een uitspraak van Hippocrates is:

 

"De natuur geneest, de arts is niet meester, Maar dienaar van de natuur. "

 

In de natuurgeneeskunde worden ziektes gezien als ophopingen van afvalstoffen in het lichaam, een disbalans van Yin en Yang, een stagnatie van Qi of de door Qi bewogen substanties, enzovoort. Dit kan ontstaan als men tegen de natuurwetten in leeft door onvolwaardige voeding, stress, verkeerde lichaamshouding enzovoort.


Het lichaam streeft van nature altijd naar een optimale gezondheid. Ziekte wordt gezien als een signaal van het lichaam, een teken van disbalans. Als hier niet op gereageerd wordt, stopt het lichaam soms met het afgeven van signalen. De ziekte sluimert nu voort en wordt chronisch. Chronische ziekten ontstaan als het lichaam niet de kracht heeft om afvalstoffen af te voeren, de stagnatie op te heffen of anderzijds. Als je nu je voedings- of leefpatroon verbetert, zal je lichaam hier direct op reageren. Je brengt je lichaam in een betere conditie en je lichaam ziet kans om in balans te komen. Je lichaam kan reageren met koorts, eczeem, haaruitval, diarree enzovoort. Chronische ziekten gaan zo eerst opnieuw een acute fase in waarbij de klachten soms tijdelijk erger worden. Daarna kan er
een natuurlijke harmonie ontstaan.


Signatuurleer:

De signatuurleer vindt zijn oorsprong bij Paracelsus. Deze leer gaat ervan uit dat de plant als geheel méér is dan de som der afzonderlijke delen en dienovereenkomstig dat ook de medicinale werking van de gehele plant méér is dan de som van de werkingen der verschillende inhoudstoffen. Deze niet-stoffelijke meerwaarde van de plant als geheel heeft dan betrekking op het achterliggende patroon of het wezen van de plant. Dit patroon vertegenwoordigt een bepaalde energie en kan afgeleid worden uit het geheel van de uiterlijke verschijningsvormen, de zogenoemde signatuur van de plant.

Deze signatuur kan geheel, zowel als in onderdelen, overeenkomst vertonen met een bepaald type mens, met bepaalde orgaansystemen, organen of lichaamssubstanties. Dit is dan mede een aanwijzing waar het kruid, in geval van klachten zijn beste geneeskrachtige werking op uitoefent. Zo vertoont bijvoorbeeld het bitter smakende plantensap van de Stinkende gouwe overeenkomst met de gele galvloeistof. Stinkende gouwe is dan ook een goed kruid om lever en gal te stimuleren.

Dit principe van uiterlijke overeenkomst of analogie tussen plant en mens is op zich niet wetenschappelijk en zelfs niet altijd even logisch omdat, met name wat betreft het onderkennen van het wezen van een plant, intuïtie een grote rol speelt.

De signatuurleer moet daarom in de eerste plaats als een hulpmiddel bij het duiden van de geneeskrachtige werking van de plant beschouwd worden.

Hoewel men zich in de kruidengeneeskunde ook richt op specifieke klachten, gaat men er toch vanuit dat het kruid de mens, behalve op materieel, lichamelijk niveau ook psychisch en energetisch zal beïnvloeden. Naast signatuur als hulpmiddel om planten te duiden, vind de kennis over kruiden en hun werking haar oorsprong ook in een overgeleverde traditie van ervaringen met het betreffende kruid. De ervaring speelt een niet te onderschatten rol. Deze leert ook dat kruiden steeds daar en op een tijdstip komen te groeien waar en wanneer zij op een bepaald moment juist nuttig en nodig zijn.